انتخاب ۴ نفر از کارگران مجتمع، به عنوان کارگران نمونه استان

انتخاب 4 نفر از کارگران مجتمع، به عنوان کارگران نمونه استان