عکاسی گروهی پرسنل

شرایط مسابقه:

  • تعداد افراد حاضر در عکس 5 تا 8 نفر باشند
  • مهلت ارسال تصاویر تا 18/12/94
  • داوری و اعلام نتایج تا 25/12/94
  • ارسال تصاویر به تلگرام شماره 09023135042
  • در تصویر باید علامت یا نمادی که نام نفیس – ماتریس را نشان دهد وجود داشته باشد.

امتیازهای در نظر گرفته شده برای مسابقه

  • خلاقیت در عکاسی
  • حضور نیروهای یک ایستگاه / واحد در عکس
سایر تصاویر مسابقه را در قسمت خاطرات ببینید.