صندوق ضیافت الله

صندوق ضیافت الله در سال 1388 با هدف اختصاص وام های بلند مدت به پرسنل مجتمع تشکیل شد. این صندوق تا کنون بیش از 143 عضو داشته و توانسته با اختصاص وام‌های بلند مدت و ضروری تسهیل‌گر مشکلات مالی پرسنل باشد.

اعضاء هیات مدیره صندوق عبارتند از:

  • خانم شهره رحیمی
  • آقای محمد خلیلی
  • آقای حمیدرضا کشانی
  • آقای امیر کشانی

پرسنل می‌تواند جهت عضویت و دریافت وام به واحد منابع انسانی مراجعه فرمایند.