صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مجتمع چاپ و بسته بندی ماتریس در سال 1393 با هدف مشارکت پرسنل شرکت در سود حاصله از فروش مجتمع ایجاد شد.

زمان بندی محاسبه سود شرکت 3 ماهه بوده و بر این اساس دریافت مبالغ از پرسنل نیز در ابتدای دوره های 3 ماهه و از طریق اعضاء هیات مدیره انجام پذیر است.

اعضاء هیات مدیره این صندوق عبارتند از:

  • آقای امیر کشانی
  • آقای پدرام برومند
  • آقای امین خانبازی