زبان انگلیسی

حسب تصمیم کمیته آموزش مجتمع ماتریس پرداخت هزینه کلاسهای زبان انگلیسی پرسنل مطابق با جدول ذیل انجام پذیر است.
پرسنل متقاضی باید پس از طی کردن دوره آموزشی، فاکتور رسمی آموزشگاه را به همراه کارنامه به کارشناس آموزش تحویل نمایند.