آدرس کارخانه و دفتر مرکزی:
اصفهان،شهرک صنعتی جی،خیابان دهم،پلاک ۱۹
تلفن:
۰۳۱۳۵۰۴۰
۳۵۷۲۰۴۱۳-۱۵
۳۵۷۲۰۵۱۴-۱۶
دفتر تهران:
میدان جمهوری،ابتدای خیابان جمهوری،پلاک ۱۶۰۰
تلفن:
۶۶۹۴۲۵۹۱
۶۶۹۴۲۵۹۲
فکس:
۶۶۹۴۲۵۹۳
پیامک انتقادات و پیشنهادات:
۳۰۰۰۱۹۹۸
ایمیل:
info@matris.ir

للأتصال بخبیر المبیعات

هاتف: ۰۳۱۳۵۰۴۰

فائزه رمضانی

خبیر المبیعات

۰۹۰۲۳۱۳۵۰۴۴


الداخلی ۲۴

علی اکبر علیزاده

خبیر تنمیة السوق

۰۹۰۲۳۱۳۵۰۴۱


الداخلی ۲۱

خلیل خوشنام

خبیر تنمیة السوق

۰۹۰۲۳۱۳۵۰۴۰


الداخلی ۲۷

محبوبه احمدی

المدیر المبیعات

۰۹۰۲۳۱۳۵۰۴۰


الداخلی ۲۷

مدارء ماتریس

السیـــده کشـــانی المدیـــــر التجــــاری


حــمیـــد کشـــانـی مدیـــر الأنتـــاج


امیـــر کشـــانی المــدیـــر العـــام


اکــــبرقـــدرخـــواه عضو مجلس الادارة


محمـــدکشـــانی‌ رئیـــس مجـــلس الادارة


کونوا علي تواصل معنا

الأسم (*)

بریدک الألکترونی (*)

الموضوع

رسائلکم