بازدید انجمن مدیران صنایع از مجتمع نفیس-ماتریس

بازدید انجمن مدیران صنایع از مجتمع نفیس-ماتریس