استاندارد ISO 9001
اسفند ۱۵, ۱۳۹۴
اطلاعیه حضور در ۵ فرودین
اسفند ۱۵, ۱۳۹۴

آشنایی با ۵ اس

۵ اس ( ۵S ) نگرش و رویکردی نظام مندبه سازماندهی محیط کار، حفظ قواعد، هنجارها و نگهداری اصول لازم برای انجام درست کارها می باشد. این رویکرد باسازماندهی محیط کار و بابکارگیری روشهای ساده سازی عملیات درجهت انجام کارها بنحوی آسانتر، سریعتر، ارزانتر، ایمن تر و موثرتر اقدام مینماید.

۵S سر واژه پنج کلمه ژاپنیست که شرح داده خواهد شد.

اجرای ۵S برای تحقق هدفهای متعددی اجرامی شود. برخی ازمهمترین هدفها عبارتند ازارتقاء سطح ایمنی و بهداشت و بهره وری ، صرفه جویی درهزینه، کیفیت و پیشگیری ازخرابیها.

درمحیط هایی که بااجرای نظام آراستگی مدیریت می شوند، اشیا زاید و غیر ضروری وجود ندارد و اقلام موجود بانظمی خاص مرتب می شوند و این امر تاحد زیادی موجب صرفه جویی و ایمنی محیط خواهد شد. اجرای منظم مراحل نظام آراستگی، محیطی پاکیزه و بهداشتی رافراهم می آورد و ازهمه مهمتر تلاش برای ایجاد عادتهای صحیح درکارکنان مهمترین عامل درتحقق محیطهای آراسته میباشد و این مهم دراجرای بند پنجم حاصل خواهد شد.

تاریخچه

۵S اولین باربعدازجنگ جهانی دوم درژاپن شکل گرفت، اصولی که حاصل نبوغ و استعداد ژاپنیها نیست، بلکه ایده اولیه این سیستم ازروش Keeping House آمریکایی گرفته شده. ژاپنیها ایده اولیه راازآمریکاییها گرفته و براساس فرهنگ خود آنرا درقالب پنج اصل ارائه کردند. درایران آغازگر ۵S سازمان نوسازی صنایع درصنایع خودرو سازی است. فعالیتهای عملی دراین زمینه ازسال ۱۳۷۴ آغاز شد و شرکت سایپا و ایران خودرو پیشگامان این حرکت اند.

شرح کوتاهی پیرامون ۵S ( نظام آراستگی )

۱- Seiri ( درزبان انگلیسی SORTING OUT ) سامان دهی

هدف سوا کردن، مدیریت اولویتها و مبارزه باعلل مسائل و مشکلات هست.

دراین مرحله، تشخیص اقلام ضروری ازغیرضروری و دور کردن غیر ضروریها ازمحیط کار و تعمیرات جزیی و برطرف ساختن نواقص صورت می گیرد. اشیاء غیر ضروری لزوماً اشیاء بی فایده و بی مصرفی نیستند اما دلیل و ضرورتی برای نگه داشتن آنها درمحیط وجود ندارد. بنابراین برای هرکدام برحسب فایده ای که دارند، تصمیم گیری می شود.

بطور کلی مبارزه باعلل آلودگی ، جلوگیری ازنشتها و تعمیر خرابیها ، ساماندهی انبارها و حذف گرد و غبار ازفعالیتهای اساسی این مرحله اند. اجرای این مرحله بدلیل تأثیر زیادی برروی مراحل بعدی دارد مهم ترین مرحله محسوب میشود. اصل “فقط یکی” که درنظام آراستگی ازآن نام برده می شود بااین مرحله تناسب دارد و بمعنی کم کردن ابزار ها و لوازم درحد ضرورت است.

۲-Seiton ( درزبان انگلیسی SYSTEMATIZE ) نظم و ترتیب

پس ازسواکردن ضروریها ازغیر ضروریها و دورکردن غیر ضروریها ازمحل کار، آنچه باقی میماند باید دروضعیتی سامان یافته و مرتب استقرار یابد. هدف ازاجرای این مرحله «استقرار منظم و مرتب ماشینها و اشیا بطوریست که اشیاء مورد نیاز درزمان مورد نظر و بمقدار مورد نظر دردسترس باشد.»

نتیجه اجرای این اصل یعنی ساماندهی محیط کار و ابزارها و لوازم و پوشه ها و… دستیابی سریع  آنهاست بنابراین حذف زمان تلف شده برای جستجوی اشیاء هدف مرحله دوم میباشد. برای ساماندهی اشیا لازمست جای مناسبی برای اشیا درنظر گرفته شود. یکی ازطرق مرتب کردن و جای دهی مناسب اشیا نام گذاری آنهاست. نامی برای هر شیء و نامی برای جای نگهداری آنها.

نظم و ترتیب دادن تابلوهای اعلانات، پوشه ها، پلاکادرها، تهیه نام اتاقها و تهیه تابلوهای نشان دهنده مسئولیت افراد نظم و ترتیب درون کمدها و میزها و فایل ها، مرتب کردن و چیدمان مرتب اتاقها و انبارها وکارگاهها و دفترها و کتابهای کتابخانه، ذخیره سازی مناسب اطلاعات درون کامپیوترها و…ازجمله فعالیت­هایست که دراجرای این مرحله صورت می گیرد.

۳-Seiton ( درزبان انگلیسی SWEEP, SHINING ) پاکیزه سازی

پس ازآنکه اشیاء غیر ضروری ازمحل کار خارج شدند و اشیاء ضروری درجای خود قرار گرفتند، نوبت پاکیزه کردن و پاکیزه نگهداشتن آنها میرسد. پاکیزه سازی وظیفه ای عمومی هست و هرکس درهر سطحی ازسازمان که قرار داشته باشد پاکیزه سازی جزیی ازوظایف او محسوب میشود. برای پاکیزه سازی، مسئولیتها و وظایف افرادباید روشن شود. نکته ای که نباید ازنظر دور بماند انجام پاکیزه سازی همه جاست نه فقط جاهایی که بیشتر درمعرض دید قرار دارند. حذف آلودگیها و گردوغبار ازمحیط کار بایدبصورت کامل صورت گیرد. پاکیزه سازی نوعی بازبینی نیز محسوب میشود. درهنگام پاکیزه سازی اشکالهای جزیی آشکار میشود، گم شده ها پیدا میشوند و نیازهای تعمیراتی جزیی مشخص میشوند.

۴-Seiketsu ( درزبان انگلیسی STANDARDIZE ) استاندارد سازی

آیا یکبار سواکردن و مرتب کردن و پاکیزه ساختن کافی است؟ برای داشتن محیطی ایده آل و آراسته بایستی پیوسته و بابرنامه مشخص اقدام کرد. هدف ازاجرای این مرحله، نگهداری همه چیز دروضعیتی سامان یافته، مرتب و پاکیزه حتی درزمینه شخصیست. تدوین ونوشتاری کردن روشها و تهیه بروشورها و دفترچه راهنماها ازجمله کارهای ضروریست. برای داشتن وضعیتی مطلوب استانداردکردن روشها ضرورت دارد. هرسازمانی میتواند استانداردهای خود تعریف کند. برای این کار لازمست چند اقدام صورت گیرد.

۵-Shitsuke ( درزبان انگلیسی SELF-DISCIPLINE ) سازمان یافتگی وانضباط کاری

سازمان یافتگی و انضباط یعنی، تمرین تاجاییکه افراد بطور طبیعی کارشان رادرست انجام دهند. دراین مفهوم انضباط مساوی باتغییر عادتهای نادرست و ایجاد عادتهای مطلوبست. «سازمان یافتگی و انضباط چیزیست که شما درارتش و پادگان های نظامی میتوانید نمودهای ظاهری آنرا بخوبی ببینید. گاهی دراهمیت این s آنقدر تاکید میشود که میگویند نظام آراستگی باادب و نزاکت آغاز میشود و باآن پایان مییابد.  ظواهر و زیباسازی فضا و تمرینهای مختلف درمورد رعایت نظم، زمان و آمادگی درصورت رویارویی باحوادثی چون آتش سوزی و زلزله، تدوین دفترچه راهنماها ازفعالیتهای مهم این مرحله میباشد.

فواید اجرای ۵S

 1. محل کاررا بمکانی سالمتر وایمنتر جهت کار آنان تبدیل خواهد کرد و کارکردن درآن محیط راراحتتر میکند.
 2. عمر ماشین آلات و تجهیزات طولانیترشده و اثربخشی کارکردشان افزایش می یابد.
 3. استفاده ازفضاهای موجود، بهینه میگردد.
 4. مسافتهای جابجایی و حمل ونقل کاهش می یابد.
 5. زمانهای جستجو و بطورکلی زمانهای تلف شده، کاهش پیدا میکند.
 6. همه افراد بطور قابل ملاحظه وقابل درک نتایج را مشاهده میکنند.
 7. خطا و اشتباه راکاهش خواهد داد.
 8. خلاقیت افراد رشد کرده و تفکرات سازمانی بهبود می یابد.
 9. افراد را بخود انضباطی عادت خواهد داد.
 10. افراد، بادیدن محیط کار خود افتخار می کنند و انگیزه ها بهبود می یابند.
 11. باعث بهبود شرایط و محیط کارشده و از این راه،سطح بهره وری را به طور مرتب ارتقاء می دهد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با چندین سال سابقه درخشان آمادگی هر گونه همکاری درخصوص آموزش و اجرای ۵S رادارد.

باما درارتباط باشید…

 

دانلود فایل پاورپوینت

دانلود فایل PDF

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *