تقدیر از بزرگان فرهنگ،هنر و صنعت با حضور وزیر محترم ارشاد،استاندار محترم اصفهان ،مدیرکل چاپ ونشر ارشاد،مدیرکل ارشاداصفهان و جمعی از نمایندگان محترم مجلس در مجتمع چاپ و بسته بندی ماتریس(شانزدهم مهرماه۱۳۹۴)

آئین بهره برداری از جدیدترین تجهیزات مجتمع چاپ و بسته بندی ماتریس(16 مهرماه 1394)

پرده برداری از قاب افتتاحیه بهره برداری از جدیدترین تجهیزات چاپ کشور توسط وزیر محترم ارشاد(شانزدهم مهرماه۱۳۹۴)